XHTML 1   Fx48.org sat�� s�zle�mesi MADDE 1-1 � SATICI
�nvan�
:�Fx48.org
Telefonu
: 216 606 17 98
Email
:�info@syu.com.tr
MADDE 1-2 � ALICI
Al�c� :
Teslimat Adresi :
MADDE 2 � KONU
��bu s�zle�menin konusu, ALICI�n�n (Fx48.org) internet ma�azas�ndan sipari�ini yapt��� yukar�da nitelikleri ve sat�� fiyat� belirtilen �r�nlerin sat��� ve teslimi ile ilgili olarak 4077 say�l� T�keticilerin Korunmas� Hakk�ndaki Kanun ve Mesafeli S�zle�meleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakk�nda Y�netmelik h�k�mleri gere�ince taraflar�n hak ve y�k�ml�l�klerinin saptanmas�d�r.
MADDE 3 � S�ZLE�ME KONUSU �R�NLER
�r�nlerin Cinsi ve t�r�, Miktar�, Marka/Modeli, Rengi, Sat�� Bedeli yukar�da belirtildi�i gibidir. �r�n �zellikleri hakk�nda daha detayl� bilgiyi, �zerine t�klayarak alabilirsiniz.
  MADDE 4 � GENEL H�K�MLER
4.1- ALICI, Fx48.org�internet ma�azas�nda s�zle�me konusu �r�n�n temel nitelikleri, sat�� fiyat� ve �deme �ekli ile teslimata ili�kin �n bilgileri okuyup bilgi sahibi oldu�unu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdi�ini kabul ve beyan eder.�4.2- S�zle�me konusu �r�n, yasal 7 g�nl�k s�reyi a�mamak ko�ulu ile internet ma�azas�nda �n bilgiler i�inde a��klanan s�re i�inde ALICI�n�n belirtti�i adrese sevkedilir. 4.3- S�zle�me konusu �r�n, ALICI�dan ba�ka bir ki�i/kurulu�a teslim edilecek ise, teslim edilecek ki�i/kurulu�un teslimat� kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz. 4.4- SATICI, s�zle�me konusu �r�n�n sa�lam, eksiksiz, sipari�te belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullan�m k�lavuzlar� ile teslim edilmesinden sorumludur. 4.5- S�zle�me konusu �r�n�n teslimat� i�in �r�n bedelinin ALICI�n�n tercih etti�i �deme �ekli ile �denmi� olmas� �artt�r. Herhangi bir nedenle �r�n bedeli �denmez veya banka kay�tlar�nda iptal edilir ise, SATICI �r�n�n teslimi y�k�ml�l���nden kurtulmu� kabul edilir. 4.6- �r�n�n tesliminden sonra ALICI�ya ait kredi kart�n�n ALICI�n�n kusurundan kaynaklanmayan bir �ekilde yetkisiz ki�ilerce haks�z veya hukuka ayk�r� olarak kullan�lmas� nedeni ile ilgili banka veya finans kurulu�un �r�n bedelini SATICI�ya �dememesi halinde, ALICI�n�n kendisine teslim edilmi� olmas� kayd�yla �r�n�n 3 g�n i�inde SATICI�ya g�nderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI�ya aittir. 4.7- SATICI m�cbir sebepler veya sevkiyat� engelleyen hava muhalefeti, ula��m�n kesilmesi gibi ola�an�st� durumlar nedeni ile s�zle�me konusu �r�n� s�resi i�inde teslim edemez ise, durumu ALICI�ya bildirmekle y�k�ml�d�r. Bu takdirde ALICI sipari�in iptal edilmesini, s�zle�me konusu �r�n�n varsa emsali ile de�i�tirilmesini, ve/veya teslimat s�resinin engelleyici durumun ortadan kalkmas�na kadar ertelenmesi haklar�ndan birini kullanabilir. ALICI�n�n sipari�i iptal etmesi halinde �dedi�i tutar 10 g�n i�inde kendisine nakten ve defaten �denir. 4.8-�Garanti belgesi ile sat�lan �r�nlerden olan veya olmayan �r�nlerin ar�zal� veya bozuk olanlar, garanti �artlar� i�inde gerekli onar�m�n yap�lmas� i�in SATICI�ya g�nderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI taraf�ndan kar��lanacakt�r. 4.9-�ALICI taraf�ndan belirtilen teslimat adresinin ge�ici veya anonim bir mekan (�rne�in posta kutusu, kargo ofisi, postane gibi) olmas� durumunda, SATICI, ALICI�dan adres d�zeltmesi talep eder, adres d�zeltmesi yap�lmamas� durumunda, SATICI, s�zle�meye iptal etmek ve tahsil edilen �creti iade etmek hakk�n� sakl� tutar.
MADDE 5 � CAYMA HAKKI
ALICI, s�zle�me konusu �r�r�n�n kendisine veya g�sterdi�i adresteki ki�i/kurulu�a tesliminden itibaren 7 g�n i�inde cayma hakk�na sahiptir. Cayma hakk�n�n kullan�lmas� i�in bu s�re i�inde SATICI�ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulmas� ve �r�n�n 6. madde h�k�mleri �ercevesinde kullan�lmam�� olmas� �artt�r. Bu hakk�n kullan�lmas� halinde, 3. ki�iye veya ALICI�ya teslim edilen �r�n�n SATICI�ya g�nderildi�ine ili�kin kargo teslim tutana�� �rne�i ile�t�m fatura as�l n�shalar�n�n�iadesi zorunludur. Bu belgelerin ula�mas�n� takip eden 7 g�n i�inde �r�n bedeli ALICI�ya iade edilir. Cayma hakk� nedeni ile iade edilen �r�n�n kargo bedeli�ALICI taraf�ndan kar��lan�r.
MADDE 6 � CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK �R�NLER
Niteli�i itibar�yla iade edilemeyecek �r�nler, tek kullan�ml�k �r�nler, kopyalanabilir yaz�l�m ve programlar, h�zl� bozulan veya son kullan�m tarihi ge�en �r�nler i�in cayma hakk� kullan�lamaz. A�a��daki �r�nlerde cayma hakk�n�n kullan�lmas�, �r�n�n ambalaj�n�n a��lmam��, bozulmam�� ve �r�n�n kullan�lmam�� olmas� �art�na ba�l�d�r.
MADDE 7 � YETK�L� MAHKEME
��bu s�zle�menin uygulanmas�nda, Sanayi ve Ticaret Bakanl���nca ilan edilen de�ere kadar T�ketici Hakem Heyetleri ile ALICI�n�n veya SATICI�n�n yerle�im yerindeki T�ketici Mahkemeleri yetkilidir. Sipari�in ger�ekle�mesi durumunda ALICI i�bu s�zle�menin t�m ko�ullar�n� kabul etmi� say�l�r.
MADDE 8 � TALEP VE ��KAYETLER
ALICI, talep ve �ikayetlerini Fx48.org�internet ma�azas�nda belirtilen ileti�im adreslerine yapabilir.ALICI, i�bu s�zle�meyi okuyup bilgi sahibi oldu�unu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdi�ini kabul ve beyan eder.
Fx48.org